2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium)

Pro školní rok 2018/19 vyhlašujeme podle § 60f školského zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přijímací řízení, a to v následujícím termínu školních přijímacích zkoušek do prvního ročníku šestiletého studia obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (denní formy studia).

Termín: 15. 5. 2018 od 14,00 hod.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 10

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů, písemného projevu na zadané téma a kreativní části.

Pro školní rok 2018/19 otevíráme dvě třídy 1. ročníku šestiletého studia s maximálním počtem 28 žáků v každé třídě.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy a současně vyvěšené ve vytištěné podobě na úřední desce u vstupních dveří školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem. Náhradní zápisový lístek (při ztrátě, zničení) může vydat Magistrát hl. m. Prahy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení:
Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon v
 aktuálním znění; Vyhláška MŠMT č. 671/ 2004 Sb.; Nařízení vlády č.211/2010Sb., ve znění nařízení vlády č.367/2010Sb.; Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

podle § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona pro jednotlivá kola přijímacího řízení se vyhlašují jednotná kritéria přijetí do denního studia oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium.

Uchazeč je povinen odevzdat/poslat naší škole (GEVO Jižní Město, Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4):

 1. státní přihlášku a školní přihlášku ke vzdělávání – studiu;
  2. závěrečné vysvědčení z 6. třídy a pololetní vysvědčení ze 7. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce srazítkem školy, ze které se hlásí;
  3. uchazeči se zdravotním znevýhodněním potvrzení z PPP nebo SPC;
  4. uchazeči-cizinci doklad opovolení trvalého pobytu (nejpozději ke dni nástupu ke studiu);
  5. diplom z vědomostní soutěže (pouze krajské vítězství a lepší umístění).

Pozn.: Závěrečné vysvědčení z 7. třídy dodá přijatý student dle zákona nejpozději do 1. 9. 2018. Teprve poté nabývá rozhodnutí o přijetí platnost.

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

max. 65 bodů ze školní přijímací zkoušky (test studijních předpokladů – max. 50 bodů + psaní – max. 5 bodů + kreativita: max. 10 bodů) a dále max. 1 bod za hodnocení výsledků předchozího vzdělávání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 7. třídy

Celkem 66 bodů

Uchazeči budou seřazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů všech bodových kritérií.

Při rovnosti bodů:

Při rovnosti bodů na posledním místě o přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské a vyšší vědomostní soutěži (tj. matematicko-fyzikální, přírodovědecká, dějepisná, společenskovědná či jazyková olympiáda.

Výsledky ze státní jednotné zkoušky se pro přijetí nezohledňují; u školní přijímací zkoušky musí uchazeči dosáhnout minimálně 40 bodů. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati.

Pořadí:

 • prvních 10 uchazečů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí;
 • další umístění vpořadí jsou náhradníci

Pokud se obor nenaplní, škola může vyhlásit 3. kolo přijímacího řízení.

Pokyny a kritéria vydává dr. R. Preissová, generální ředitelka GEVO

V Praze 30. 4. 2018