gevo-uchazeci

Přijímací zkoušky pro uchazeče o šestileté a čtyřleté studium

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 60c odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní termíny konání jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český Jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena na tyto dny:

Státní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
čtyřleté studium

12. dubna 2017 – 1. termín, státní přijímací zkoušky, od 8,30 hod.
19. dubna 2017 – 2. termín, státní přijímací zkoušky, od 8,30 hod.

18. dubna 2017 – 1. termín školní, přijímací zkoušky, 14,00 hod.
20. dubna 2017 – 2. termín, školní přijímací zkoušky, 14,00 hod.

 šestileté studium

18. dubna 2017 – 1. termín, státní přijímací zkoušky, od 8,30 hod.
20. dubna 2017 – 2. termín, státní přijímací zkoušky, od 8,30 hod.

19. dubna 2017 – 1. termín školní, přijímací zkoušky, 14,00 hod.
21. dubna 2017 – 2. termín, školní přijímací zkoušky, 10,00 hod.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

 1. termín:
 11. května 2017

2. termín:
 12. května 2017

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria
k přijetí ke studiu

Pokyny pro uchazeče ze 7. tříd ZŠ

Student je povinen do určeného data (tj. 1. 3. 2017) poslat naší škole:

 1. státní přihlášku a školní přihlášku,
 2. závěrečné vysvědčení ze 6. třídy a pololetní vysvědčení ze 7. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce razítkem školy, ze které se hlásí;
 3. studenti SPU potvrzení z PPP;
 4. studenti – cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka;
 5. diplom z vědomostní soutěže, pouze krajské vítězství.

Závěrečné vysvědčení ze 7. třídy dodá přijatý student nejpozději do 1. 9. 2017.

Pokyny pro uchazeče z 9. tříd ZŠ

Student je povinen do určeného data (tj. 1. 3. 2017) poslat naší škole:

 1. státní přihlášku a školní přihlášku,
 2. závěrečné vysvědčení z 8. třídy a pololetní vysvědčení z 9. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce razítkem školy, ze které se hlásí;
 3. studenti SPU potvrzení z PPP;
 4. studenti – cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka;
 5. diplom z vědomostní soutěže, pouze krajské vítězství.

Závěrečné vysvědčení ze 9.třídy dodá přijatý student nejpozději do 1.9.2017.

Bodová kritéria k přijetí ke studiu

 1. max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika a český jazyk) = 60%
 2. dosažení 65 bodů ze školní přijímací zkoušky; a hodnocení výsledků předchozího vzdělání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 7. třídy 1 bod = 40%            Celkem 166 b. = 100%

Studenti budou zařazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů obou kritérií.

Při rovnosti bodů:

 1. při rovnosti bodů na posledním místě k přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské vědomostní soutěži (tj. matematická, fyzikální, biologická nebo chemická olympiáda);
 2. pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky.

Pro šestileté studium otevíráme 2 třídy (po 28 žácích). Aby byli studenti zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné zkoušky minimálního součtu hodnocení 30 b.; ze školní přijímací zkoušky to je minimálně 40 b. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

 1. Prvních 54 studentů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí;
 2. Pak podle dalšího pořadí je určeno 54 náhradníků;
 3. Pokud se někdo z prvních 54 rozhodne, že nastoupí na jinou školu, automaticky je na jeho místo zařazen podle pořadí náhradník;
 4. 55. a 56. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola. Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do samostatného pořadí. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, zařadí se odpovídající náhradník z řádného termínu 1. kola.

Pro čtyřleté studium otevíráme 1 třídu (25 žáků). U státní jednotné zkoušky není stanovena minimální hranice pro přijetí; u školní přijímací zkoušky musí uchazeči dosáhnout minimálně 40 b. Pokud toho nedosáhnou, jsou nepřijati.

 1. Prvních 24 studentů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí;
 2. Pak podle dalšího pořadí je určeno 24 náhradníků;
 3. Pokud se někdo z prvních 24 rozhodne, že nastoupí na jinou školu, automaticky je na jeho místo zařazen podle pořadí náhradník;
 4. 25. místo je ponecháno jako rezerva na náhradní termín 1. kola. Uchazeči z náhradního termínu se vřazují do samostatného pořadí. Nebudou-li uchazeči na náhradní termín, zařadí se odpovídající náhradník z řádného termínu 1. kola.

Pokud se některý obor nenaplní, vyhlašuje se 2. kolo.

Dokument Kritéria přijímacího řízení ke stažení

 

gevo-uchazeci-4