Začátky a konce hodin

  1. hodina 7,40 – 8,25
  2. hodina 8,30 – 9,15
  3. hodina 9,25 – 10,10
  4. hodina 10,20 – 11,05

(přestávka 20 minut)

  1. hodina 11,25 – 12,10
  2. hodina 12,20 – 13,05
  3. hodina 13,15 – 14,00

(přestávka 30 minut)

  1. hodina 14,30 – 15,15
  2. hodina 15,20 – 16,05

Klasifikační řád

Základní stupnicí pro hodnocení je rozsah 0-100% Převod jednotlivých hodnotících pásem do pětibodové klasifikační stupnice

0% – 39%   nedostatečně 5
komentář: student nezvládl minimum stanovené látky

40% –  54%  dostatečně  4
komentář: student nepracuje samostatně, při řešení problému je potřeba neustálé pomoci profesora, student neumí zapojit znalosti do logických celků, neumí vystihnout podstatu věci, je schopen se naučit pouze základní fakt

55% – 69%   dobře  3
komentář: student zvládá základy problému, má chudší slovní zásobu, v učivu se orientuje,i když některé problémy neumí vyložit; pod vedením profesora dokáže samostatně pracovat a řešit jednodušší zadání

70% – 84%   chvalitebně  2
komentář: student dovede vyložit problém, drobné nedostatky po upozornění opraví, má odpovídající vyjadřování (odborné i spisovné), k samostatnému řešení potřebuje rady profesora

85% – 99%   výborně  1
komentář: student zná bez chyby podstatu problému, dovede ho vysvětlit na odpovídající úrovni; odpovídá přesně a bez váhání na zadané otázky; problémy řeší sám, je schope analýzy a syntézy; testy se vyznačují věcnou správností, postižením jádra problému, drží se tématu neodbíhá ke zbytečným podrobnostem; v probírané látce dokáže objevit souvislosti s předchozími znalostmi, probírané látce porozumí; jeho vyjadřovací schopnosti jsou na vysoké odborné, jazykové i stylistické úrovni 100% komentář: mimořádný výkon po všech stránkách

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ

Chování studentů je proces, který zasahuje ve škole nejvíce změn. Student prochází po dobu studia velice složitým obdobím  puberty a adolescence a proto nelze klasifikačními prostředky hodnotit jeho vyvíjející se osobnost. Důraz na ukázněnost a pěstování správných návyků se na GEVO Jižní Město děje prevencí nebo výchovnými opatřeními tak, aby nebyla užívána represe. Složitější problémy se řeší za účasti školní psycholožky a ředitele školy. Obvyklé problémy řeší individuálně vyučující, resp. třídní ve spolupráci s rodiči.