Dne 2. 5. 2017 určila Rada rodičů a Rada školy na základě rozpočtu školné takto:

pro program bez rozšířené angličtiny je školné 50 000,– Kč
pro program s rozšířenou angličtinou a studenty budoucí primy je školné 66 000,- Kč.

Platby školného

  • bankovní spojení: 1968155359/0800, variabilní symbol: rodné číslo studenta
  • do zprávy pro příjemce uveďte: jméno a příjmení studenta
  • důležité termíny:

Termín pro zaplacení školného za I. pololetí následujícího šk. roku : 1. 7.
Termín pro zaplacení školného za II. pololetí: 1. 1. daného šk. roku