Přijímací řízení pro šk. rok 2018/19

Pro školní rok 2018/19 vyhlašujeme přijímací řízení v následujících termínech státních a školních přijímacích zkoušek do primy osmiletého studia:

1.  termín státních přijímacích zkoušek je pátek 13. dubna 2018 od 8,30
1. termín školních přijímacích zkoušek je pondělí 16. dubna 2018  od 10 hod.

2. termín státních přijímacích zkoušek je úterý 17. dubna 2018  od 8,30
2. termín školních přijímacích zkoušek je středa 18. dubna 2018 od 10 hod.

 

Státní jednotná zkouška
Žák může konat státní jednotnou přijímací zkoušku dvakrát pro každou školu zvlášť, počítá se lepší výsledek.
Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám do 28. 4. 2018.

Školní přijímací zkouška

Žák skládá povinnou školní část přijímacího řízení. Přijímací zkouška je formou písemného testu studijních předpokladů.

Pro šk. r. 2018/19 otevíráme jednu třídu primy osmiletého studia s počtem 26 žáků.

U uchazečů – cizinců, kteří budou žádat o osvobození od zkoušky z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce, bude nutná znalost českého jazyka dle školského zákona ověřena rozhovorem.

Pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek (ke vzdělávání na střední škole) a to do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí zveřejněného na webu školy a současně umístěného ve vytištěné podobě na vstupních dveřích školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil jinam a může jeho místo obsadit. Každý uchazeč od ZŠ obdrží jen jeden zápisový lístek, ten má ochranné znaky a je evidován pod evidenčním číslem.

Právní předpisy, týkající se přijímacího řízení: Zákon č. 561/204Sb. – školský zákon; Vyhláška MŠMT č. 671/ 2004 Sb.; Novela školského zákona § 60 (zákon 472/2011 Sb.); Nařízení vlády č.211/2010Sb., ve znění nařízení vlády č.367/2010Sb.; Zákon č. 500/2004Sb.- správní řád;

Pokyny k přijímacímu řízení a bodová kritéria k přijetí ke studiu

 Pokyny

Student je povinen do určeného data (tj. 1. 3. 2018) poslat naší škole:

 1. státní přihlášku a školní přihlášku,
 2. závěrečné vysvědčení ze 4. třídy a pololetní vysvědčení z 5. třídy ZŠ – buď ověřenou kopii, nebo bude vyplněno na státní přihlášce s razítkem školy, ze které se hlásí;
 3. studenti SPU potvrzení z PPP;
 4. studenti cizinci žádost o výjimku ze státní jednotné zkoušky z českého jazyka;
 5. diplom z vědomostní soutěže, pouze krajské vítězství a vyšší.

Závěrečné vysvědčení z 5. třídy dodá přijatý student nejpozději do 1. 9. 2018.

 Bodová kritéria k přijetí ke studiu

 1. max. 100 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky (součet bodů z obou dílčích zkoušek matematika a český jazyk) = 60%
 1. dosažení 65 bodů ze školní přijímací zkoušky; a hodnocení výsledků předchozího vzdělání – za vyznamenání pololetního vysvědčení 5. třídy 1 bod = 40%

Celkem 166 bodů = 100%

Studenti budou zařazeni do pořadí podle získaného celkového počtu bodů obou kritérií.

Při rovnosti bodů:

 1. při rovnosti bodů na posledním místě k přijetí rozhoduje případné vítězství v krajské a vyšší vědomostní soutěži
 2. pokud nerozhodne ani toto, bude přijat ten, kdo má více bodů ze školní přijímací zkoušky.

Pro osmileté studium otevíráme 1 třídu (primu – 26 studentů). Aby byli studenti zařazeni do pořadí, musí dosáhnout ze státní jednotné zkoušky minimálního součtu hodnocení 30 bodů; ze školní přijímací zkoušky minimálně 40 bodů. Pokud tohoto minimálního nedosáhnou, jsou nepřijati a to i v případě, kdyby v jednom z kritérií uspěli.

Pořadí:

 1. prvních 25 studentů je zařazeno podle součtu bodů do pořadí přímého přijetí;
 2. další umístění v pořadí jsou náhradníci;
 3. pokud se někdo z prvních 25 rozhodne, že nastoupí na jinou školu, automaticky je na jeho místo zařazen podle pořadí náhradník;
 4. 26. místo je ponecháno jako rezerva pro náhradní termín 1. kola. Uchazeči z tohoto termínu se vřazují do celkového pořadí.

Pokud se obor nenaplní, vyhlašuje se 2. kolo.

Pokyny a kritéria vydává
Dr. R. Preissová
Generální ředitelka Gymnázia Evolution