Kurz je určen pro uchazeče o osmileté gymnázium. Tito žáci budou pro školní rok 2018/2019 konat povinné státní přijímací zkoušky na gymnázium z českého jazyka a literatury a matematiky a jejich aplikací. Náplní kurzu je zopakování učiva podle RVP ZŠ a tím studenty připravit na tyto přijímací zkoušky. Zároveň si studenti vyzkouší různé typy ilustračních testů a získají tak testovou zkušenost.

Na kurz je možné se přihlásit pouze jako na celek 10 hodin.

Obsah kurzu

Český jazyk: komplexní procvičování pravopisu, význam pojmenování, skladba slova, synonyma a antonyma, jednoznačnost a mnohoznačnost pojmenování, spisovná pojmenování, stavba slova, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, spojování vět do souvětí, slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, porozumění textu, práce s texty, základní literární pojmy.

Pomůcky: psací potřeby, sešit

Matematika: obor přirozených čísel (operace s přirozenými čísly včetně zaokrouhlení a odhadu), vztahy a závislosti mezi čísly (rovnost, nerovnost), základní geometrické objekty (bod, přímka a její části, pravoúhelník, trojúhelník, jednoduchý osově souměrný útvar ve čtvercové síti), jednoduché konstrukce (rovnoběžka, kolmice, pravoúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník), měření vzdálenosti, obvod obrazce a obsah obrazce pomocí čtvercové sítě, jednotky (délky, obsahu, hmotnosti a času), jednoduchá tělesa; práce se strukturovanými daty (tabulka, jednoduchý grafický model), slovní úlohy a jednoduché nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, sešit

Cena:
Český jazyk (10 hod.) – 2500,- Kč
Matematika (10 hod.) – 2500,- Kč

Přihlášení na kurz je možné v kanceláři školy, osobně či telefonicky. Kurzovné se platí v kanceláři školy nebo převodem na bankovní účet školy do 20. prosince. Bankovní spojení a pokyny k platbě naleznete zde.

KURZ 1 – kapacita 15 žáků
obsazeno
KURZ 2 – kapacita 15 žáků
obsazeno
Termíny
Český jazyk

Učebna MAT

Pondělí 14:00–15:00

 

Pondělí
15:15 – 16:15
15.1.2018, 22.1., 29.1., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4.
Matematika

Učebna FYZ

Pátek
14:30 – 15:30
Pátek

15:45 – 16:45

5.1.2018, 12.1., 19.1, 26.1., 23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 6.4.

 

KURZ 3 – kapacita 15 žáků KURZ 4 – kapacita 15 žáků Termíny
Český jazyk

Učebna ČJ

Pátek 14:00–15:00 Pátek
15:15 – 16:15
5.1.2018, 12.1., 19.1, 26.1., 23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 6.4.
Matematika

Učebna MAT

Pondělí
14:55 – 15:55
Pondělí
16:10 – 17:10
15.1.2018, 22.1., 29.1., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 9.4.